Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Soil Analysis Lab

 1.      Projenin Gerekçesi

Ülkemizde Tarmsal ürün verimliliini arttrmak amacyla kimyasal gübre ve sulama suyu kullanm giderek artmaktadr. Bu konuda analize dayanmadan yaplan girdi kullanmlarnda, yetersizlik yaanarak düük verim alnmakta veya fazla girdi kullanlarak parasal kayp yannda, toprak bozulmasna, çevre kirliliine yol açlmaktadr.

            Ülkemiz topraklarndaki tuzlanma ve çoraklamann balca sebebi ar gübreleme ve sulama suyunun yanl kullanmdr. Doal gübrelerle karlanamayan bitki besin maddelerini yapay (Kimyasal Gübrelerle) karlamak zorundayz. Bunu yaparken bitkinin ve topran isteklerine göre gübreleme yaplmaldr. Aksi halde toprakta besin dengeleri deiir ; istenmeyenler gereksiz yere artarken istenilenler azalr, hatta fazla besinler gereklilerin alnmasna engel olarak ürün veriminde azalma, fizyolojik hastalklara bile yol açabilmektedir.

Toprakta, sulama suyu kullanm gübrelemeden de önemlidir. Zira içerisindeki kimyasallar, topra bozduu zaman, iyiletirilmesi çok zor, pahal ve bazen de imkanszdr. Bu nedenle suluma sularn mutlaka analiz ederek kullanlmadr.

Bugün tptaki uygulamalarda nasl kan, eker, bakteri ve idrar analizlerine dayanlarak reçeteye ilaçlar yazlyorsa, Gelimi Ülkelerde de Tarm Sektöründe gübre, sulama suyu vb. girdi kullanmlar da analiz raporlarna dayanmaktadr. Zira yanl gübrelerle ve ilaçlarla yaplan tarmda üretilen gdalar zehirleyebilmekte ve insan saln tehdit etmektedir. Ülkemiz Avrupa Birliine girmeye çalmaktadr. Bu konuda onlarn standartlarnn yakalamas gerekmektedir ve tarmn sürdürülebilir klmak zorundadr. Bu gelimeye ilk ayak uyduracak bölge Avrupa’ya snr olan Trakya Bölgesidir. te analize dayal, tarmsal girdi kullanmlaryla, sadece gerekli olanlar yeterli miktarda verilecektir. Böylece kaynak israf önlenecek, ayn zamanda toprak ve su kaynaklarmzn kimyasallarla bozulup elden çkmas engellenerek, onlarn sürdürülebilirlii salanm olacaktr.

Analize dayal, gübreleme ve sulama modern tarmn vazgeçilmez artdr. Gübre tüketiminde ve sulamada büyük mesafeler alnmasna ramen, toprak-yaprak ve sulama sularnn analiz saylarnda ve tekerrürlerinde ne yazk ki beklenen hedeflere ulalamamtr. Bu konuda yeterli laboratuar alt yapsnn olmay; Analiz sonucu tavsiyeleriyle, tarla kalibrasyon denemelerinin birlikte götürülemeyii ve deien çeitlere uygun yeni tavsiyelerin gelitirilemeyii çiftçi eitimlerinin yetersizlii gibi faktörler baary kstlamtr.

Trakya gibi Avrupa’ya snr kaps olan bir bölgeye modern tarmn bütün gerektirdiklerini uygulamak için mutlak olarak analiz alkanln kazandrmak gerekmektedir. Bunun için tevik amacyla laboratuar kurup, uygun maliyetle çiftçilerin toprak, yaprak ve sulama suyu vb. kimyasallarn analizlerini yapmak gerekmektedir.

Uygulamada ürün verim artn, maliyet azalmasn, kalite yükseliini, toprak ve bitki saln gören çiftçinin daha sonra bu analizleri yeterli bedel ödeyerek kendisinin yaptracan kabul etmek gerekmektedir. Dünyann en gelimi Ülkelerinde bile yeni girdiler çiftçilere tantma aamasnda devletçe birlikler veya firmaca ücretsiz verilir. Bu kamu adna yaplan bir yatrm harcamasdr. Topra, suyu kirletmeden kullanlmasn bilen çiftçi, kamu kaynaklarn hepimiz ve gelecek nesillerimiz için koruma görevi yapyor demektir. Zira toprak-su gibi doal varlklar kamu maldr. Üretici sadece onun geçici kullancs durumundadr. Hepimizin adna iyi kullandrlmaldr.

Analize dayal, Tarmsal girdi kullanm alkanln kazandrmak için yaplacak her giriim aslnda Temel Tarmsal Eitim yatrmdr. Tarmsal alt yap hizmetidir. Kamusal kaynak harcamasnn gerekçesidir.

Bugün Ülkemizde kurulu, analiz laboratuarlarnn gerek kapasite, gerek donanm, gerekse hz ve sonuç güvenirlii bazlarnda yetersizdir. Gelinen noktada bilgisayar destekli en son teknolojik donanmlarla laboratuarlarn yenilenmesi veya yenilerinin kurulmas gerekmektedir. Toprandan uzun yllar sürekli verim alma bilincine ulaacak Çiftçilerimizde, ileride kendiliklerinden toprak, yaprak, su vb. analizlerinin bedelini ödeyerek yaptracaklardr. 1 analiz örnei azami 40 dekarlk bir alan temsil ettii göz önüne alnrsa, tarm yaplan yüz binlerce dekar alan için ne kadar çok analiz yaplmas gerektii ortaya çkmaktadr. Her üründe, gübreleme öncesi her yl mutlaka analiz tekrarlanmaldr. Örnein 100.000 dekar alanda ayçiçei ekiliyorsa, doru gübreleme için 2500 örnekte analiz yaplmadr.

2- Laboratuarn Kuruluu :

Yukarda izah edilen hususlar dikkate alndnda, Borsamza tarmsal amaçl (toprak, yaprak, su, gübre ve benzeri kimyasal analizler vb.) laboratuarn kurulmasn yararl olaca kanaatine varlm, Meclis Kurulumuz bu laboratuarn kurulmas yönünde gerekli aratrmalar yapmak üzere Yönetim Kurulumuzu yetkili klmtr.

Tema Vakf Teknik Danman Kurulu üyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Eref Baysal’n danmanlnda hazrlanan proje ile çalmalar balatlmtr. Proje kapsamnda alnacak olan teknik cihazlara Tevik Belgesi alnmas için T.C Hazine Müstearl Tevik Uygulama Genel Müdürlüü’ne müracaatta bulunulmutur. Tüm çalmalar neticesinde, proje toplam 165.000 USD ye mal edilmi, laboratuar 15 Mart 2003 tarihinden itibaren tam kapasite ile çalmaya balamtr. Laboratuarda toplam 4 personel görev yapmaktadr. Bu personelin üçü Toprak ve Tarla Bitkileri Bölümü mezunu Ziraat Mühendisidir.

3.      Yaplabilen Analizler

1.  PH

2.  Tuzluluk

3.  Organik Madde

4.  Kireç

5.  ba

6.  Bünye

7.  Total Azot

8.  P205 Faydal

9.  K20      

10.  Na                  

11.  Fe                  

12.  Cu                  

13.  Zn                  

14.  Mn                 

15.  Ca                  

16.  Mg                 

17.  Bor     

18.  Yaprak, su ve  gübre analizleri.

 

4.      Cihaz Listesi

CHAZIN ADI

ADED

E Zamanl Optik Emisyon Spektrometresi

1

Analitik Terazi

1

Elektronik Hassas Terazi

1

Öütücü

1

Etüv

1

Kurutma Dolab

1

PH Metre

1

letkenlik Ölçer

1

Santrifüj

1

Istcl Manyetik Kartrc

1

Çalkalayc

1

Kül Frn

1

Azot & Protein Cihaz Distilasyon Ünitesi

1

Azot & Protein Cihaz Yakma Ünitesi

1

Su Distile Cihaz

1

Çeker Ocak

1

 

TARIMSAL AMAÇLI TOPRAK ANALZ LABORATUARI PROJES

 

LABORATUVARIMIZDAN BAZI GÖRÜNTÜLER

                                                     

                                                    

                                                

                                                     

                                                     

                                                

                                                     

                                                     

                                                

                                                  5. Sonuç

Dövizle aldmz kimyasal gübrelerin ve giderek azalan su kaynaklarnn eksik veya fazla kullanlarak yaratlan israf önleme yannda, toprak bozulmasnn, çevre kirlenmesinin yer alt sularmzn zehirlenmesinin, sonucunda üretim ve gelir kayplarnn, salk harcamalarnn önüne geçilmelidir. Bu zarar rakamsal boyutta trilyonlarla ifade edilebilir. Bozulan topraklar ve kirlenen sular eski haline döndürmenin çok pahal ve baz hallerde imkansz olduu düünülürse, analize dayal gübre ve su kullanmnn bu Ülke tarmna ve çiftçisine yaplabilecek en önemli stratejik yatrm ve eitim hizmeti olduu unutulmamaldr.

 

HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Head Office: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Phone: 02842268500 • Fax: 02842268501 • E-Mail: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Livestock Section Phone: 0284226 85 00 (Int:161) Fax: 0.284 226 85 02
Broom Section Phone: 02842355385• Lalapaşa Office: 02843214056 Süloğlu  Office: 02843113211
Bilgi Edinme | Iletisim