Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
"Evim Yuvan Olsun" Yardımlaşma Kampanyası 28.02.2023

Edirne Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ve 
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan;

06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler birçok ilimizde yıkıcı şekilde hissedilmiş olup afetin ortaya çıkardığı olumsuzlukların giderilmesi için afet müdahale çalışmalarına kesintisiz olarak devam edilmektedir. Bu çerçevede konutları yıkılan veya hasar alarak oturulamaz hale gelen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının ivedilikle giderilmesi önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda; kamu misafirhanelerinin kullanımı, konteyner kentlerin kurulumu yanında afetzede vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için "Evim Yuvan Olsun" yardımlaşma kampanyası başlatılarak, www.eyjmyuvanoisun.org adresinde duyurulan yapılmıştır. Kampanya çerçevesinde vatandaşlarımız kullanmadığı evlerini bedelsiz ya da rayicine göre indirimli bedelle afetzedelerin kuUanımına verebilmekte ya da kiralanacak konutlar için kira bağışı yapabilmektedir. 
Duyurusu yeni yapılmış olmasına karşın vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile örnek bir dayanışmaya vesile olan kampanyanın yürütümünde; 

Vatandaşlarımız ve Kampanyaya Destek Yeren Emlak Sitelerince:

Evlerini bedelsiz ya da indirimli bedelle afetzede ihtiyaç sahiplerine sunabileceklerini düşünen ev sahipleri, kampanyaya destek veren emlak sitelerinin web sayfalarından ya da l 12 Acil Çağrı Merkezlerini arayarak kampanya başvuru formunu dolduracaklardır. Sistemine kampanyaya başvuruları düşen emlak sitesi tarafından ev sahibi ile iletişime geçilip, müracaat bilgileri doğrulanarak Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne iletecektir. 

Bilgi Teknolojileri Genel MüdürHiğünce:

Emlak sitelerince iletilen doğrulanmış bilgiler tasnif ve raporlaması yapılarak, bilgi ve koordinasyon için AFAD Başkanlığına, konutların kullanıma uygunluğunun tespiti, yerleştinne ve takibi için konutların bulunduğu Valilik/Kaymakamlıklara iletilecek ve www.evimyuvanolsun.org sitesinin tasanın ve duyurularının güncelliği takip edilecektir. 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce:

Evim Yuvan Olsun yardımlaşma kampanyası için hazırlanarak kullanılacak olan "Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası Kira Sözleşmesi" ve "Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası Afetzede Konut Kullanım (Ariyet) Sözleşmesi" nin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ile hukuki ihtilaflara ilişkin adli ve idari süreçlerin takibi yapılacaktır. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca: 

Kampanyanın genel yürütümü, koordinasyonu ve takibi yapılacaktır. Kampanya kapsamında "kitle fonlaması" yöntemiyle hayırseverler tarafından bağış toplanabilmesi çin www.evjmyuvano)sun.org sitesinden ve diğer iletişim mecralarından kira bağışı duyuruları yapılarak bu kampanya için münhasır olarak açılan AF AD'a ait hesaplarda kira bağışları takip edilecektir. 

Bu hesaplarda biriken kira bağışı rakamlarından AFAD'ın afetzede mülk sahiplerine ödediği kira desteği olan aylık 5.000TL esas alınarak kampanya kapsamına sunulan ve rayiç bedellerinden anlamlı indirim yapılan konutlardan kiralama yapılabilmesi amacıyla Valilik/Kaymakamlık hesaplarına her bir aile için asgari üç ayhk kira bedeli aktarılacak, devamı ödeneği kira sözleşmesi bedeline göre planlanarak gönderilecektir. 

Kampanya kapsamında bedelsiz verilen ya da kiralanan konutların elektrik, su, doğalgaz ve yakıt masrafları ile aidat gibi cari giderlerinin karşılanması amacıyla ödenek planlaması yapılarak Valilik/Kaymakamlık hesaplarına gönderilecektir.

Kampanya kapsamında konutlara yerleştirilen afetzede vatandaşların AYDES sistemi üzerinden takibi, barınmaya ilişkin yardımların değerlendirilmesi ile afete ilişkin hak sahipliği ve diğer işlemler hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Valilikler ve Kaymakamlıklarca:

Kampanya kapsamında bedelsiz ya da indirimli. bedelle tahsis edilen konutların iskanının bulunması ve fiziki şartlarının kullanıma uygun olması, indirimli bedel ile sunulan evlerin kira bedelinin piyasa rayiç bedelinin anlamlı bir oranda altında olması, konuta ilişkin işlemlerin malik ya da malik adına yetkili kişi ile yapılması hususları kolluk, SYDV, defterdarlık/mal müdürlüğü, milli emlak ve tapu görevlileri ile ihtiyaç duyulacak diğer kurum personeli marifetiyle tespit ettirilecektir. 

Kampanya kapsamında verilen konutlardan uzun süreli ariyet (bedelsiz kullanım) verilenler öncelikle tercih edilerek yerleştirme yapılacaktır. Konut kiralanmasında ise kampanya kapsamında yapılacak kira bağışlarından ödenek aktarıldıkça AFAD'ın afetzede mülk sahiplerine ödediği kira desteği miktarı olan aylık 5.000,00 TL'oin üzerinde olmayan ve rayiç bedelden oransal olarak daha fazla indirim yapılan konutlara öncelik verilerek Valilik/Kaymakamlık adına 12 aylık kiralama yapılacaktır. Kampanya kapsamındaki konutlar dışında vatandaşlarımızın kendi aralarında bedelli ya da bedelsiz olarak akdettiği sözleşmelere taraf olunmayacaktır. 

Kiralanan/ariyet verilen konuta yerleştirme işlemi yapılırken talep sahibinin afetzede olduğunun tespiti MERNİS kayıtlarından ve/veya ikametgahı tevsik edici resmi belgelerden yapılacak ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit raporlarından ikamet ettiği konutun yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı veya orta hasarlı olduğu hususu ile talep sahibinin afete maruz iller dışında kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları adına başkaca bir konutunun olup olmadığı araştırılacaktır.

Kampanya kapsamında konutlara afetzedelerin yerleştirilmesinde; il sınırları içinde bulunan afetzedelerden engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren, kronik hastalığı bulunan ve benzeri dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilerek tahsis kararı alınacaktır.

Konutların ariyet(bedelsiz kullanım) ya da kira olması durumuna göre tüm taraflarla(ev sahibi, afetzede aile, Valilik/Kaymakamlık) Evim Yuvan Olsun Kampanyası Kira Sözleşmesi veya Evim Yuvan Olsun Kampanyası Konut Kullanım (Ariyet) Sözleşmesi imzalanarak, afetzede aile tahsis edilen konuta kolluk ve SYDV görevlilerince yerleştirilecek ve afetzede aile hakkında A YDES programına veri girişi yapılacaktır. 

Afetzede ailenin yerleştirildiği konut ve içinde bulunan eşyaların "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" programı kapsamında teminat altına alınması için Kira Sözleşmesi veya Konut Kullanım (Ariyet) Sözleşmesi örneği Türkiye Sigorta A.Ş.'ye gönderilecektir. 

Yerleştirmesi tamamlanan afetzede ailelerin ayni/nakdi ve sosyal yardımlar ile psiko-sosyal destek açısmdan takibi yapılacak ve hak sahipliği süreçleri ile afet işlemleri hakkında bilgilendirme yapılması konusunda AFAD ile koordinasyon içinde olunacaktır.

Kiralanan/ariyet verilen konutun su, elektrik, doğalgaz veya yakıt masrafları ile aidat giderleri toplamı için Kasım-Nisan aylarında aylık bin beş yüz (1.500) Türk Lirasına kadarlık kısmı, Mayıs-Ekim aylarında aylık yedi yüz elli (750) Türk Lirasına kadarlık kısmı 3294 sayılı kanun kapsamında karşılanacaktır.

Yerleştinnesi yapılan afetzedelerin tahsis edilen konutu imzalanacak sözleşme şartlarına uygun kullanması ile kira/ariyet sözleşmesi taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmesine vaziyet edilerek sözleşmeye aykırı hususların taraflarca iddia edilmesi ve tespiti halinde kusurlu tarafa uyarıda bulunulması; kusurun .ısrarla tekerrürü ya da sözleşmenin ağır bir şekilde ihlali; süre sonunda konutu kullanan aile tarafından kendiliğinden boşaltılmaması hallerinde Valilik/Kaymakamlıkça kiralanan/ödünç alınan konutun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75.nci maddesi gereğince tahliyesi sağlanacaktır.

Tahliye sonrasında konutun maliki veya kanuni temsilcisinin katılımı ile konutu kullanan afetzede ve ilgili Valilik/Kaymakamlık görevlileri tarafından; konutun tahliye edilmiş olduğu da özellikle belirtilerek, konutta ve müştemilatında herhangi bir hasar olmadığına ilişkin tespit yapılarak ortak tutanak tanzim edilecektir. Konutta hasar olduğu tespit edilirse teminat miktarı kadar olan hasarın giderilmesi için Türkiye Sigorta A.Ş.'ye bildirim yapılacak; teminatı aşan ve kullanıcı afetzedenin kusurundan kaynaklandığı tespit edilen hasarlar için ise rücu yoluna gidilecektir. 

Bilgilerinize arz olunur.

Yayın Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı, 10:08

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
  Lalapaşa İrtibat Bürosu: 02843214056 Süloğlu İrtibat Bürosu: 02843113211
  Bilgi Edinme | Iletisim